Datu apstrādes paziņojums

par datu apstrādi saistībā ar Tickless.com ikmēneša informatīvā izdevuma abonēšanas pakalpojumu.

 

Šis datu apstrādes paziņojums ietver informāciju par personas datu apstrādi saistībā ar ProtectONE Kft tirgvedības informatīvā izdevuma abonēšanas pakalpojumu.

 

Datu kontroliera nosaukums:

 

ProtectONE Ltd.

 

Juridiskā adrese: H-1021 Budapest, Völgy utca 5/A

 

Kontaktinformācija:

 

E-pasts: info@tickless.com

 

Tālrunis: +36 1 920 1140

 

Apstrādei paredzētie personas dati:

 

Datu subjektam abonējot informatīvo izdevumu, datu kontrolieris apstrādā personas vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.

 

Datu apstrādes tiesiskais pamats:

 

Datu subjekta brīvprātīga piekrišana atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 6. panta a) punktam (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Datu subjekts piekrīt ar informatīvā izdevuma saņemšanu saistītajai datu apstrādei, informatīvā izdevuma abonēšanas nolūkā brīvprātīgi ievadot iepriekšminēto informāciju un brīvprātīgi veicot atzīmi piekrišanas apliecinājumā.

 

Datu apstrādes mērķis:

 

Datu apstrādes mērķis ir sūtīt ielūgumus, informatīvus izdevumus, ar datu kontroliera informāciju saistītus paziņojumus, programmas un produktus uz norādītajām e-pasta adresēm. Iepriekšminētie dati, ko datu subjekts brīvprātīgi ievadījis, tiks izmantoti tikai ielūgumu un informatīvo izdevumu sūtīšanai.

 

Datu kontrolieris neizmantos personas datus veidos, kas nav minēti šajā dokumentā. Datu nodošana trešajām personām ir iespējama tikai tad, ja iepriekš saņemta piekrišana no datu subjekta vai gadījumos, kas atrunāti likumdošanā un saitīti ar VI nodaļas nosacījumiem, kurā datu subjekts sniedz savu piekrišanu informatīvā izdevuma abonēšanai.

 

Datu kontrolieris nepārbauda datu subjekta ievadītos personas datus. Persona, kas datus ievadījusi, ir vienpersoniski atbildīga par sniegtās informācijas pareizību. Datu subjekts, ievadot savu e-pasta adresi, ir atbildīgs par to, ka norādīto e-pasta adresi neizmanto citas personas. Datu subjekts ir vienpersoniski atbildīgs par pierakstīšanos, izmantojot ievadīto e-pasta adresi.

 

Datu apstrādes ilgums:

 

Datu apstrāde tiek sākta brīdī, kad datu subjekts Tickless produktu tīmekļvietnē piesakās informatīvā izdevuma abonēšanai un brīvprātīgi ievada datu subjektam prasītos personas datus. Iepriekšminētos datu subjekta personas datus datu kontrolieris apstrādā visu informatīvā izdevuma abonēšanas laiku. Ja datu subjekts pārtrauc informatīvā izdevuma abonēšanu, datu kontrolieris 5 darbdienu laikā automātiski izdzēš visus ar abonementu saistītos apstrādātos personas datus.

 

Datu apstrādes veids:

 

Informatīvais izdevums tiek izsūtīts, izmantojot ārvalstu “Mailchimp” starptautisko informatīvo izdevumu sistēmu. Tas nozīmē, ka pakalpojuma lietošanai un abonēšanai nepieciešama datu subjekta piekrišana personas datu pārsūtīšanai ārvalstu datu kontrolierim. “Mailchimp” sistēmu pārvalda Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA). Ārvalstu uzņēmums garantē Eiropas Savienības regulējumam atbilstošu datu apstrādi, pamatojoties uz datu apmaiņas vienošanos “ES un ASV privātuma vairogs”.

 

Datu subjekta tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļi

 

Datu subjekts ir tiesīgs:

 

datu kontrolierim pieprasīt ar datu subjektu saistīto datu labošanu un dzēšanu, datu apstrādes pārtraukšanu, kā arī datu subjekts var iebilst viņa/viņas ievadīto datu apstrādei;

 

saņemt iepriekš ievadītos ar viņu saistītos personas datus elektroniskā formātā (pdf, doc, excel, txt), lai nodotu konkrētos datus citam datu kontrolierim;

 

jebkurā laikā atcelt savu piekrišanu datu apstrādei arī tad, ja apstrāde nav bijusi pretrunā ar datu apstrādes nosacījumiem. Atceļot datu subjekta piekrišanu un izdzēšot personas datus, datu kontrolieris pārtrauc informatīvā izdevuma izsūtīšanas pakalpojuma nodrošināšanu;

 

ja tiek pārkāptas datu subjekta tiesības, viņš/viņa var celt prasību tiesā pret datu kontrolieri vai lūgt palīdzību valsts datu drošības un informācijas brīvības uzraudzības iestādē. Tiesiskās aizsardzības līdzekļus un sūdzības var iesniegt valsts datu drošības un informācijas brīvības uzraudzības iestādē.

 

Nosaukums: Authority for Data Protection and Freedom of Information

 

Juridiskā adrese: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / C

 

Pasta adrese: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 

Tālrunis: +36 1 / 391-1400

 

Fakss: +36 1 / 391-1410

 

E-pasts: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Tīmekļvietne: www.naih.hu

 

Sīkdatnes

 

Sīkdatnes lietotājiem var nodrošināt atsevišķas ērtas papildfunkcijas. Sīkdatnes var raksturot kā mazas teksta datnes. Dažas sīkdatnes tiek automātiski izdzēstas, aizverot interneta pārlūkprogrammu, bet citas pārlūkprogrammā tiek saglabātas noteiktu laiku, lai pārlūkprogramma atcerētos jūsu personalizētos tīmekļvietnes iestatījumus.

 

Sīkdatņu lietošanas tiesiskais pamats ir skaidrots Vispārīgās datu aizsardzības regulas II nodaļas 6(1) panta b) punktā.

 

Datu subjekts var iestatīt sīkdatņu lietošanas nosacījumus viņa/viņas pārlūkā. Tas nozīmē, ka datu kontrolieris nevar ietekmēt sīkdatņu lietojumu. Sīkdatņu iestatījumi var atšķirties atkarībā no pārlūkprogrammas.

 

Datu kontrolieris nesaglabā un neapstrādā personas datus, kas saistīti ar sīkdatnēm.

 

Jāņem vērā, ka sīkdatņu lietošanas atspējošana var ierobežot tīmekļvietnes pamatfunkciju darbību.

 

 1. Citi nosacījumi

 

Datu kontrolieris patur tiesības jebkurā laikā ieviest izmaiņas šajā datu aizsardzības paziņojumā, par to iepriekš rakstiski brīdinot datu subjektu.

 

Visos gadījumos, kad datu kontrolieris plāno izmantot sniegtos datus mērķim, kas neatbilst sākotnējās datu ievākšanas nolūkam, datu kontrolieris par to informē datu subjektu, lai saņemtu viņa/viņas piekrišanu vai noraidījumu.

 

Datu kontrolieris ir atbildīgs par datu drošību un izmantos visus tehniskos risinājumus, lai aizsargātu ierakstītos, glabātos vai apstrādātos datus, nepieļaujot to iznīcināšanu, kā arī nepilnvarotu lietošanu un modificēšanu. Datu kontrolieris ir atbildīgs arī par to, lai trešās personas, kurām dati var tikt nosūtīti vai pārraidīti, izpilda savas saistības. Šis datu apstrādes paziņojums ir izveidots saskaņā ar Likumu Nr. 211/2011 par pašnoteikšanos informācijas jomā un informācijas brīvību (turpmāk tekstā­ Informācijas līgums) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 nosacījumiem.

Pierakstieties mūsu jaunumiem!

Kontaktinformācija


Izplatītājs Latvijā


Galvenais birojs Eiropā

 • ProtectONE Ltd.
  Völgy utca 5A. H-1021 Budapest, Hungary
 • +3619201140
 • info@tickless.com

Ziemeļamerikas nodaļa

 • ProtectONE Inc.
  2437 S 86th Street Unit A-B 33619, Tampa, Fl United States
 • +1 813 439 9129
 • info@protectonenorthamerica.com