A jótállás tartalma:

A ProtectOne Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-1021 Budapest, Völgy u. 5/A.; cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által vezetett 01-09-944010; adószám: 22797933-2-41; e-mail: info@protectone.com), mint gyártó és jótállásra kötelezett, a vásárlástól számított 6 hónapos önkéntes jótállást vállal az általa gyártott Tickless Pet, EcoPet, Baby/Kid, EcoKid, Human, EcoHuman, Hunter, Horse, Military, Miteless Go termékekre illetve 1 éves önkéntes jótállást vállal a Tickless Mini, Active, Run, Home termékekre (a továbbiakban „Termék”).

Jelen jótállási nyilatkozat kizárólag a fogyasztó által 2022. január 1-től Magyarországon, illetve www.tickless.com weboldalon (a továbbiakban: Webáruház) vásárolt Termékekre vonatkozik, mely jótállás nem érinti a fogyasztó egyéb jogszabályból eredő jogait, így különösen a kellékszavatossági igények érvényesítését. A Termék hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen illeti meg.

Termékszavatosság:

A 6 hónapos önkéntes jótállás nem érinti a fogyasztó termékszavatossághoz való jogát. A Termék hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Fogyasztónak minősülő Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Fogyasztónak minősülő Vásárló a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A jótállás időszaka:

A jótállási időszak az új Terméknek a fogyasztó részére történő átadásakor, illetve a megrendelt Termék átvételekor kezdődik. A Termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a Terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a Terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termék-részre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási igény érvényesítése, feltételei:

Jelen jótállási nyilatkozat alapján a jótállási igényt csak abban az esetben lehet érvényesíteni, amennyiben a Termék ellenértékét az arra vonatkozóan megállapodott fizetési feltételeknek megfelelően kiegyenlítették. A jótállási igény érvényesítéséhez a fogyasztónak a jótállási időszakon belül – ezen belül attól az időponttól számított 2 hónapon belül, amelyen a fogyasztó felfedezte (vagy fel kellett volna fedeznie) a hibát – kifogással kell élnie a ProtectOne Kft.-nél.

A ProtectOne Kft. a kifogás beérkezésekor a jótállási igénnyel érintett Termék típusát és darabszámát, a fogyasztó adatait (név, cím, telefonszám, szükség esetén egyéb adatok) és a kifogás közlésének dátumát rögzíti, s arról írásos dokumentumot állít ki, mely nem minősül a ProtectOne Kft. részéről a jótállási igény alapossága elismerésének.

A ProtectOne Kft. a kifogás megvizsgálása és a jótállási igény alaposságának elismerése után, a hiba természetétől függően saját hatáskörében dönt arról, hogy a terméket javítja, csereterméket szállít, vagy amennyiben ez lehetetlen, vagy ha aránytalan többletköltséget eredményezne, részben vagy teljesen visszatéríti a fogyasztónak a beszerzési árat, melynek összegét a fogyasztó a Termék megvásárlásáról szóló számlával igazolja. A fogyasztónak a Terméket a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a gyártó rendelkezésére kell bocsátania.

A jótállás a Termék szerkezeti- vagy anyag gyártási hibáira, és a gyártó által szervezett Termék kiszállításkor keletkező hibákra vonatkozik. A jótállást akkor lehet érvényesíteni, ha a gyártás idején rendelkezésre álló műszaki ismeretek alapján hibát állapítottak meg. Ezen túlmenően, a hiba okának az említett időpontban már fenn kellett állnia.

A ProtectOne Kft. mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a Termék fogyasztónak történő átadását követően keletkezett. Mentesül továbbá a jótállási kötelezettség alól, ha az esetleges hibák, meghibásodások, vagy károk közvetve vagy közvetlenül:

  1. nem rendeltetésszerű használatból vagy kezelésből;
  2. nem a gyártó által a terméken végzett változtatásból erednek.

A jótállásra, valamint a kellék- és termékszavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozik.