ProtectOne Ltd. (geregistreerd kantoor: H-1021 Boedapest, Völgy u. 5/A.; bedrijfsregistratienummer: 01-09-944010; btw-nummer: 22797933-2-41; e-mail: info@protectone.com), als de fabrikant en garantiehouder, geeft vrijwillig een garantie van 6 maanden vanaf de aankoopdatum op de Tickless Pet, EcoPet, Baby/Kid, EcoKid, Human, EcoHuman, Hunter, Horse, Military, Miteless Go producten en geeft vrijwillig een garantie van 12 maanden vanaf de aankoopdatum op de Tickless Mini, Active, Run, Home producten (hierna te noemen “Product”).

Deze garantieverklaring is alleen van toepassing op Producten die door de consument zijn gekocht vanaf 1 januari 2022 in Hongarije en op de website www.tickless.com (hierna te noemen de “Webshop”), welke garantie de rechten van de consument volgens de bepalingen van andere wetten niet beïnvloedt, in het bijzonder het recht om te claimen voor garantie van accessoires. In het geval van gebrekkige prestaties met betrekking tot het Product, heeft de consument het recht om kosteloos zijn rechten op accessoiregarantie uit te oefenen.

Productgarantie:

De 6 maanden vrijwillige garantie heeft geen invloed op het recht van de consument op productgarantie. In het geval van een defect aan het Product kan de consument, naar eigen keuze, zijn recht op garantie voor accessoires uitoefenen. Als claim onder de productgarantie kan een consument alleen reparatie of vervanging van het defecte product eisen. Een Product is defect als het niet voldoet aan de kwaliteits- en veiligheidseisen op het moment van plaatsing op de markt of als het niet voldoet aan de specificaties en kenmerken die door de fabrikant zijn opgegeven in de productspecificatie. Een claim onder de productgarantie kan door de consument worden ingediend binnen twee jaar vanaf de datum waarop het Product is geleverd. Na deze periode verliest de Consument dit recht. Een klant die consument is, kan alleen een productgarantieclaim indienen bij de fabrikant of de distributeur van het Product.

Duur van de garantie:

De garantieperiode begint wanneer het nieuwe Product aan de consument wordt geleverd of wanneer het bestelde Product wordt ontvangen. In het geval van een reparatie van het Product, wordt de garantieperiode verlengd met de tijd waarin de consument het Product niet zoals bedoeld kon gebruiken vanwege het defect. In het geval van vervanging (reparatie) van het Product of een deel van het Product, begint de geldigheidsperiode van de garantieclaim opnieuw voor het vervangen (gerepareerde) Product (of onderdeel van het Product) en voor het defect als gevolg van de reparatie.

Uitoefening van de garantieclaim, voorwaarden:

De garantieclaim onder deze garantieverklaring kan alleen worden uitgeoefend als de koopprijs van het Product is betaald in overeenstemming met de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Om de garantieclaim uit te oefenen, moet de consument binnen de garantieperiode, dat is 2 maanden vanaf de datum waarop de consument het defect ontdekte (of had moeten ontdekken), een klacht indienen bij ProtectOne Ltd.

Bij ontvangst van de klacht zal ProtectOne Ltd. het type en de hoeveelheid van het Product waarop de garantieclaim betrekking heeft, de gegevens van de consument (naam, adres, telefoonnummer, andere gegevens indien nodig) en de datum van de klacht registreren en een schriftelijk document uitgeven, wat geen erkenning door ProtectOne Ltd. van de grondigheid van de garantieclaim inhoudt.

Na onderzoek van de klacht en erkenning van de verdiensten van de garantieclaim, zal ProtectOne Ltd. naar eigen goeddunken – afhankelijk van de aard van het defect – beslissen of het Product wordt gerepareerd, een vervangend product wordt geleverd of, indien dit onmogelijk is of onevenredige extra kosten met zich mee zou brengen, de consument het gehele of een deel van de aankoopprijs terug te betalen, waarvan het bedrag wordt bewezen door de factuur van de consument met betrekking tot de aankoop van het Product. De consument moet het Product beschikbaar stellen aan de producent om het te laten repareren of vervangen.

De garantie is van toepassing op defecten in de constructie of het materiaal van het Product en op defecten die zich voordoen op het moment van levering van het Product georganiseerd door de fabrikant. De garantie kan worden ingeroepen als een defect is vastgesteld op basis van de op het moment van fabricage beschikbare technische kennis. Daarnaast moet de oorzaak van het defect hebben bestaan op het moment van het genoemde defect.

ProtectOne Ltd. wordt vrijgesteld van zijn garantieverplichting als het kan aantonen dat de oorzaak van het defect is ontstaan na de levering van het Product aan de consument. Het is ook vrijgesteld van de garantieverplichting als de mogelijke defecten, storingen of schades direct of indirect worden veroorzaakt door:

onjuist gebruik of behandeling; het gevolg van wijzigingen die aan het product zijn aangebracht door de consument of door een derde partij anders dan de fabrikant. De garantie voor accessoires en producten wordt geregeld door de Wet V van 2013 van het Hongaarse Burgerlijk Wetboek en het Regeringsbesluit 373/2021 (VI. 30.) over de gedetailleerde regels van contracten tussen consumenten en bedrijven voor de verkoop van goederen, de levering van digitale inhoud en de verstrekking van digitale diensten.